Publiczne rejestry i bazy danych

Public registers and data banks

W tej rubryce mają Państwo wgląd do najważniejszych rejestrów publicznych oraz banków danych na poziomie krajów związkowych oraz całej federacji. Z rejestrów handlowych, ogłoszeń o upadłości, rejestrów zawodowych oraz rejestrów przedsiębiorstw otrzymają Państwo informacje o dopuszczeniu do wykonywania zawodu, przynależności do właściwej izby, jak również o finansowej i prawnej sytuacji zarejestrowanej osoby czy spółki.

Zbiory danych mogą się Państwu przydać w wielu obszarach: Sprawdźcie Państwo, które przedsiębiorstwo wykona dla Was konkretną usługę lub zorientujcie się w sytuacji ofertowej danego sektora usługowego.

Rejestry bazujące na ustawach federalnych

Ewidencja działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Ewidencja działalności gospodarczej jest spisem samodzielnych przedsiębiorstw prowadzących stacjonarną działalność gospodarczą. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim prowadzą ją nadburmistrzowie (burmistrzowie) miast, urzędy gminne lub burmistrzowie gmin nie posiadających osobnych urzędów. Istnieje obowiązek zgłoszenia zameldowania, przemeldowania bądź wymeldowania działalności gospodarczej, filii i oddziału przedsiębiorstwa zgodnie z par. 14 Ustawy o działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej nie jest dostępna publicznie. W przypadku uprawdopodobnienia określonego prawnego interesu można wyjątkowo domagać się otrzymania informacji.

Dalsze informacje

Obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości

Informacje ogólne

Poprzez prowadzenie wspólnego dla całej federacji niemieckiej oraz poszczególnych krajów związkowych portalu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organy administracji wymiaru sprawiedliwości poszczególnych landów oferują łatwy i jednolity dostęp do swoich usług elektronicznych oraz oferty informacyjnej. Na tym portalu sądy upadłościowe publikują obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w momencie, w którym do sądu wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Podstawy prawne wynikają z par.9 Ustawy o postępowaniu upadłościowym oraz Rozporządzenia o publikacji w internecie obwieszczeń o postępowaniach upadłościowych.

Dalsze informacje

Portal o postępowaniach egzekucyjnych

Informacje ogólne

Na wspólnym Portalu o postępowaniach egzekucyjnych wszystkich krajów związkowych udostępniane są, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, dane z rejestru dłużników z terenu całych Niemiec, zgodnie z par.882b nn. Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO). Dodatkowo w miejscach wymienionych w par.802k ust.2 Kodeksu Postępowania Cywilnego udostępniana jest do wglądu dokumentacja dotycząca sytuacji majątkowej dłużników.

Dalsze informacje

Rejestr handlowy

Informacje ogólne

Rejestr handlowy jest publicznym spisem, w którym ujęci są zameldowani handlowcy i spółki. Służy on spełnieniu funkcji publikacyjnej, dowodowej, kontrolnej i ochronnej. Zasadniczo każdy handlowiec, każda jawna spółka handlowa (OHG), spółka komandytowa (KG), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółka akcyjna (AG) zobowiązane są do zgłoszenia do wpisu do rejestru handlowego przy sądzie właściwym dla swojej siedziby następujących danych: nazwa firmy, osoba reprezentująca firmę, siedziba, adres krajowy filii lub oddziału firmy zagranicznej.

Obowiązek wpisowy wynika dla handlowca z par.29 kodeksu handlowego (HGB), dla spółki jawnej (OHG) z par.106 kodeksu handlowego (HGB), dla spółki komandytowej (KG) z par.162 ust.1, par.161 ust.2 w połączeniu z par.106 kodeksu handlowego, dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) z par.7 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dla spółki akcyjnej z par.36 ustawy o spółkach akcyjnych. Rejestr handlowy dostępny jest online na wspólnym portalu wszystkich krajów związkowych, prowadzonym przez land Nadrenia Północna –Westfalia.

Dalsze informacje

Rejestr kominiarzy

Informacje ogólne

Zgodnie z par.3 Ustawy o rzemiośle kominiarskim (SchfHwG) rejestr ma ułatwić ustalenie, kto spełnia wymogi samodzielnego wykonywania usług kominiarskich w świetle tej ustawy.

Istotne czynności rzemiosła kominiarskiego, zgodnie z ustawą o rzemiośle, mogą być wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorstwa wpisane z rzemiosłem kominiarskim do rejestru rzemiosł lub spełniające wymogi zgodne z par.7 do 9 unijnego Rozporządzenia o rzemiośle z dnia 20 grudnia 2007r. (BGBI. I S. 3075).

Dalsze informacje

Rejestr pośredników

Informacje ogólne

Każda izba przemysłowo-handlowa prowadzi, zgodnie z par.11a Ustawy o działalności gospodarczej (GewO), rejestr, do którego muszą wpisać się agenci ubezpieczeniowi, doradcy ubezpieczeniowi oraz doradcy inwestycyjni. Właściwość miejscowa wynika z przepisów prawnych danego kraju związkowego. Celem rejestru jest umożliwienie wszystkim, zwłaszcza inwestorom i firmom ubezpieczeniowym, sprawdzenie dopuszczenia do zawodu oraz zakresu czynności dopuszczonych do wykonywania przez osobę podlegającą obowiązkowi wpisu do rejestru. Tym samym zachowana jest troska o przejrzystość oraz ochronę konsumenta. Dane związane z prowadzoną działalnością agentów oraz doradców ubezpieczeniowych i doradców inwestycyjnych są do ogólnego wglądu. Zabronione jest wykorzystywanie danych do celów reklamowych.

Urzędy rejestracyjne (izby) posługują się Rejestrem prowadzonym przez swoją centralną jednostkę – Niemiecki Związek Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) e.V.

Dalsze informacje

Rejestr przedsiębiorców

Informacje ogólne

Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców jest prowadzoną przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości platformą do wyszukiwania danych o firmach, które zostały opublikowane w elektronicznym Monitorze Federalnym. Każde przedsiębiorstwo wpisane do Rejestru Handlowego, Rejestru Spółdzielni lub Rejestru Spółek Partnerskich jest automatycznie, tzn. bez własnego udziału, ujęte w Rejestrze Przedsiębiorców. Podstawą prawną jest par.8 b Kodeksu Handlowego.

Dalsze informacje

Rejestr rzemiosła prowadzony przez izby rzemieślnicze

Informacje ogólne

Prowadzenie samodzielnego przedsiębiorstwa w zakresie rzemiosła wymagającego dopuszczenia do wykonywania zawodu dozwolone jest zgodnie z par.1 ust.1 Ustawy o rzemiośle (Handwerksordnung) wyłącznie osobom fizycznym, prawnym oraz spółkom osobowym wpisanym do rejestru rzemiosła.

Zgodnie z par.6 Ustawy o rzemiośle dana izba rzemieślnicza prowadzi spis (rejestr), do którego wpisywani są właściciele przedsiębiorstw z siedzibą w rejonie właściwym dla tej izby oraz wykonywane przez nich rzemiosło lub kilka rodzajów rzemiosł wymagających dopuszczenia do wykonywania zawodu. Pojedyncza informacja z rejestru rzemiosła powinna zostać udzielona każdemu, kto wykaże uprawniony interes.

Dalsze informacje

Rejestr samolotów i samolotów sportowych

Informacje ogólne

Zgodnie z par.14 Regulaminu dotyczącego rejestru samolotów (LuftVZO) wszystkie samoloty, wiropłaty, statki powietrzne, szybowce motorowe, szybowce, balony z załogą muszą, w momencie dopuszczenia do ruchu, zostać z urzędu wpisane do rejestru samolotów prowadzonego przez Federalny Urząd Lotnictwa. Samoloty ultralekkie muszą, zgodnie z par.31c Ustawy Prawo Lotnicze, w celu dopuszczenia do ruchu zostać przez pełnomocników wpisane do rejestru samolotów sportowych. Lotnie i paralotnie wpisuje się na specjalny wniosek.

Dalsze informacje

Rejestr spółdzielni

Informacje ogólne

Spółdzielnia jest zrzeszeniem osób fizycznych i/lub prawnych, które wspólnie podejmują działalność gospodarczą. Statut oraz członkowie zarządu spółdzielni muszą zostać wpisani do Rejestru spółdzielni prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby danej spółdzielni. Zarząd spółdzielni musi w sądzie zgłosić spółdzielnię do wpisu do Rejestru spółdzielni. Zgłoszenie to następuje przez wszystkich członków zarządu poprzez przesłanie w formie elektronicznej uwierzytelnionego dokumentu. Obowiązki meldunkowe i wpisowe wynikają z par. 10, 11, 14 Ustawy dotyczącej spółdzielni zarobkowych i gospodarczych (Ustawa o spółdzielniach – GenG) oraz Rozporządzenia o rejestrze spółdzielni (GenRegV).

Rejestr spółdzielni dostępny jest online na wspólnym portalu wszystkich krajów związkowych, prowadzonym przez land Nadrenia Północna –Westfalia.

Dalsze informacje

Rejestr spółek partnerskich

Informacje ogólne

Spółka partnerska jest formą spółki, w której osoby należące do tzw. wolnych zawodów (np. notariusze, adwokaci, lekarze, architekci) mogą połączyć się w celu wspólnego wykonywania usług. Dopisek „spółka partnerska” oraz „i partnerzy” mogą stosować wyłącznie spółki partnerskie zgodnie z ustawą o spółkach partnerskich. Spółka partnerska musi zostać wpisana do rejestru spółek partnerskich prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby spółki.

Rejestr spółek partnerskich dostępny jest online na wspólnym portalu wszystkich krajów związkowych, prowadzonym przez land Nadrenia Północna –Westfalia. Wymogi dotyczące spółek partnerskich (par.1) oraz ich wpisu do rejestru (par.4) wynikają z Ustawy o spółkach partnerskich osób należących do wolnych zawodów w połączeniu z par.106 ust.1 oraz par.108 Kodeksu Handlowego.

Dalsze informacje

Rejestr stowarzyszeń

Informacje ogólne

Stowarzyszenie, którego cel nie jest ukierunkowany na prowadzenie działalności gospodarczej, nabywa zdolność prawną, zgodnie z par.21 Kodeksu Cywilnego (BGB), poprzez wpis do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby stowarzyszenia (par.55 nn. BGB).

Rejestr stowarzyszeń dostępny jest online na wspólnym portalu wszystkich krajów związkowych, prowadzonym przez land Nadrenia Północna –Westfalia.

Dalsze informacje

Rejestr usług prawnych

Informacje ogólne

W postaci tego rejestru poszczególne organy administracji wymiaru sprawiedliwości utworzyły platformę informacyjną na temat wykonywania usług prawnych. Platforma z komunikatami podzielona jest na działy: Rejestracje i Zakazy. W dziale Rejestracje ujęte są komunikaty dotyczące usług windykacji, doradztwa emerytalnego, usług prawnych dotyczących prawa zagranicznego oraz zarejestrowani posiadacze poszczególnych zezwoleń. Niniejsze usługi prawne mogą być, zgodnie z par.10 Ustawy o pozasądowych usługach prawnych (RDG), wykonywane wyłącznie przez osoby, które potwierdziły przed właściwym sądem swoje kwalifikacje.

W dziale Zakazy pojawiają się komunikaty dotyczące osób, którym zakazane zostało dalsze wykonywanie usług prawnych. Zakazy wynikają z reguły z trwałego wykonywania niekompetentnych usług na szkodę osób poszukujących porady tudzież na szkodę obrotu prawnego.

Dalsze informacje

Rejestr zawodowy biegłych rewidentów

Informacje ogólne

Biegli rewidenci mają za zadanie przeprowadzanie kontroli ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa, zwłaszcza bilansów rocznych przedsiębiorstw gospodarczych oraz poczynienie adnotacji zatwierdzającej przeprowadzenie takiej kontroli i jej wyniku. Biegli rewidenci i rewidentki (przynależni do zawodu) są osobami powołanymi do służby publicznej. Publiczne powołanie na biegłego zakłada potwierdzenie osobistych oraz zawodowych kwalifikacji w ramach egzaminu państwowego.

Izba Biegłych Rewidentów prowadzi w języku niemieckim Rejestr zawodowy biegłych rewidentów i spółek biegłych rewidentów, dostępny publicznie z aktualnymi danymi w formie elektronicznej. Wpisy oraz wykreślenia z rejestru dokonywane są z urzędu przez Izbę.

Warunki dopuszczenia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta wynikają z par.9, a regulacje dotyczące wpisu do rejestru zawodowego z par. 37 nn. Ustawy o strukturach specjalności zawodu biegłego rewidenta z dnia 24.07.1961r.

Dalsze informacje

Rejestr zawodowy doradców podatkowych, pełnomocników podatkowych i spółek doradców podatkowych

Informacje ogólne

Zgodnie z par.3 Ustawy o poradnictwie podatkowym (StBerG) uprawnionymi do świadczenia zawodowej pomocy w kwestiach podatkowych są doradcy podatkowi, pełnomocnicy podatkowi oraz spółki doradców podatkowych. Odpowiedni rejestr zawodowy prowadzi Izba Doradców Podatkowych. Procedura wpisu do rejestru oraz obowiązki udzielania informacji wynikają z par. 45 nn. Rozporządzenia o realizacji przepisów o doradcach podatkowych, pełnomocnikach podatkowych oraz spółkach doradców podatkowych (DVStB).

Dalsze informacje

Spis stowarzyszeń pomagających rozliczać PIT

Urzędowa Lista Adwokatów na terenie całej RFN

Informacje ogólne

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata, czynności adwokackie mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu uprawnienia do używania zawodowego tytułu „adwokat”. Dopuszczenie do adwokatury następuje wraz z wręczeniem przez Izbę Adwokacką odpowiedniego Dyplomu. W momencie dopuszczenia do wykonywania zawodu, ubiegający staje się członkiem dopuszczającej go Izby Adwokackiej.

Dalsze informacje

Wykaz rzemiosł niewymagających wpisu do rejestru rzemieślników oraz rejestr zawodów zbliżonych do rzemieślniczych prowadzonych przez izby rzemieślnicze

Informacje ogólne

Samodzielne przedsiębiorstwo wykonujące rzemiosło niewymagające dopuszczenia do wykonywania zawodu oraz działalność zbliżoną do rzemieślniczej jako stacjonarną działalność gospodarczą musi, zgodnie z par.18 ust.1 Ustawy o rzemiośle, złożyć zawiadomienie do izby rzemieślniczej.

Zgodnie z par.19 Ustawy o rzemiośle, dana izba rzemieślnicza prowadzi Wykaz, do którego wpisywani są właściciele przedsiębiorstw wykonujących rzemiosło niewymagające wpisu do rejestru rzemieślników oraz działalność zbliżoną do rzemieślniczej. Pojedyncza informacja z tego wykazu powinna zostać udzielona każdemu, kto wykaże uprawniony interes.

Dalsze informacje

Wykazy dla architektów i planistów miast w Meklemburgii

Lista architektów

Informacje ogólne

Zgodnie z par.2 ust.1 pkt.1 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. tytułu zawodowego „architekt”, „architekt wnętrz” bądź „architekt krajobrazu” może używać wyłącznie ten, kto pod tym określeniem wpisany jest na listę architektów prowadzoną przez Izbę Architektów lub jest do tego uprawniony zgodnie z par.3 niniejszej ustawy (ArchIngG M-V). Kto wykonuje swój zawód na własną odpowiedzialność i niezależnie, dokonuje wpisu na listę architektów poprzez dodanie do tytułu zawodowego słowa „freischaffend” (pracujący na własny rachunek).

Dalsze informacje

Lista specjalistów do spraw ppoż. (architekci)

Informacje ogólne

Zgodnie z par.66 ust.2 Ustawy budowlanej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie dla określonych przedsięwzięć budowlanych wymagane jest zaświadczenie o spełnianiu wymogów ochrony przeciwpożarowej, które może być wystawione wyłącznie przez osobę uprawnioną do przedkładania planów/ projektów budowlanych, która poświadczyła wymaganą wiedzę z zakresu ochrony ppoż. lub przez inżyniera nadzoru do spraw ppoż. wpisanego na odpowiednią listę prowadzoną przez Izbę Architektów Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub odpowiednie listy w innych krajach związkowych.

Dalsze informacje

Lista specjalistów od statyki (architekci)

Informacje ogólne

Zgodnie z par.66 ust.2 Ustawy budowlanej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie dla określonych klas budynków i innych budowli nie będących budynkami wymagany jest dowód wykonania obliczeń statycznych, który może być wystawiony przez architekta lub inżyniera budowlanego posiadającego co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie planowania konstrukcji nośnych i wpisanego na odpowiednią listę prowadzoną przez Izbę Architektów Meklemburgii-Pomorza.

Dalsze informacje

Lista urbanistów

Informacje ogólne

Zgodnie z par.2 ust.2 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. tytułu zawodowego „urbanista” może używać wyłącznie ten, kto pod tym określeniem wpisany jest na listę urbanistów prowadzoną przez Izbę Architektów. Kto wykonuje swój zawód na własną odpowiedzialność i niezależnie, dokonuje wpisu na listę urbanistów poprzez dodanie do tytułu zawodowego słowa „freischaffend” (pracujący na własny rachunek).

Dalsze informacje

Wykaz spółek architektów

Informacje ogólne

Zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. tytułu zawodowego „architekt”, „architekt wnętrz” bądź „architekt krajobrazu” w imieniu lub wewnątrz danej spółki można używać wyłącznie po wpisaniu tej spółki do specjalnego wykazu prowadzonego przez Izbę Architektów (wykaz spółek) lub jeśli spółka zagraniczna jest do tego uprawniona zgodnie z par.14 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Poprzez wpisanie do wykazu spółka nie staje się automatycznie członkiem Izby Architektów.

Dalsze informacje

Wykaz zamiejscowych architektów i urbanistów

Informacje ogólne

Osoby nie posiadające w Meklemburgii-Pomorzu Przednim miejsca zamieszkania, działalności bądź zatrudnienia (osoby zamiejscowe) mogą zgodnie z par.3 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. używać tytułu zawodowego „architekt”, „architekt wnętrz”, „architekt krajobrazu”, „urbanista” również bez wpisu na odpowiednią listę, jeśli spełniają wymogi określone w par.3 i 4 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V). Kto wykonuje swój zawód na własną odpowiedzialność i niezależnie, dokonuje wpisu do wykazu zamiejscowych architektów i urbanistów poprzez dodanie do tytułu zawodowego słowa „freischaffend” (pracujący na własny rachunek).

Dalsze informacje

Wykazy dla inżynierów w Meklemburgii

Lista dobrowolnych członków Izby Inżynierów

Informacje ogólne

Zgodnie z par.15 ust.2 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. na listę dobrowolnych członków Izby Inżynierów mogą zostać wpisani inżynierowie posiadający w Meklemburgii-Pomorzu Przednim miejsce zamieszkania, działalności, zatrudnienia oraz co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie inżyniera.

Dalsze informacje

Lista inżynierów-doradców

Informacje ogólne

Zgodnie z par.6 ust.2 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. tytułu zawodowego „inżynier doradca” może używać wyłącznie osoba wpisana pod tym tytułem na listę inżynierów doradców prowadzoną przez Izbę Inżynierów lub jeśli osoba jest do tego uprawniona zgodnie z par.7 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wymogi procedury wpisowej wynikają z par.8 tej ustawy (ArchIngG M-V).

Zamiejscowy (zagraniczny) inżynier doradca winien, zgodnie z par.7 ust.3 pkt.2 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V), przed rozpoczęciem działalności zawiadomić Izbę Inżynierów o pierwszorazowym wykonywaniu usług używając tego tytułu zawodowego.

Dalsze informacje

Lista inżynierów nadzoru w zakresie statyki budynków

Informacje ogólne

Inżynierowie nadzoru wykonują czynności nadzoru w zakresie właściwej im dziedziny na podstawie Ustawy budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub przepisów wykonawczych wynikających z tej ustawy na zlecenie Urzędu Nadzoru Budowlanego. Kto nie został uznany jako inżynier nadzoru w określonej dziedzinie bądź, jeśli to przewidziane, w określonej specjalności, zgodnie z Rozporządzeniem o inżynierach nadzoru i biegłych nadzoru (PPVO M-V) z dnia 10 lipca 2006r., nie ma pozwolenia na używanie tytułu zawodowego „inżynier nadzoru” w tej dziedzinie bądź specjalności zgodnie z par. 8 niniejszego rozporządzenia.

Procedura uznawalności opiera się na przepisach par.10 Rozporządzenia o inżynierach nadzoru i biegłych nadzoru (PPVO M-V). Urzędem właściwym do składania wniosków i wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie inżyniera nadzoru jest naczelny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dalsze informacje

Lista inżynierów uprawnionych do przedstawiania projektów budowlanych (projektantów)

Informacje ogólne

Zgodnie z par.65 Ustawy budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LBauO M-V) z dnia 18 kwietnia 2006 r. projekt budowlany zawierający plany budowlane oraz szczegółowe opracowania dla budynków wznoszonych lub przebudowywanych zgodnie z procedurami musi zostać podpisany przez autora projektu, który powinien należeć do grupy osób uprawnionych do przedstawiania projektów/ planów budowlanych.
Uprawnionym do przedstawiania projektów/ planów budowlanych jest zasadniczo:

  • osoba mogąca używać tytułu zawodowego „architekt”
  • osoba będąca na liście inżynierów uprawnionych do przedstawiania projektów budowlanych (projektantów) prowadzonej przez Izbę Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego bądź widniejącej jako inżynier na odpowiednich listach innych krajów związkowych
  • osoba mogąca używać tytułu zawodowego „architekt wnętrz” dla zadań związanych z przebudową budynków mieszczących się w zakresie kompetencji architektów wnętrz
  • osoba mogąca używać tytułu zawodowego „inżynier” po kierunku zawodowym architektura, budownictwo naziemne oraz inżynieria budowlana (budownictwo), posiadająca co najmniej dwuletnia praktykę w zawodzie inżynier, będąca zatrudnioną w podmiocie prawa publicznego, dla czynności służbowych.

Dalsze informacje

Lista projektantów-statyków (inżynierów)

Informacje ogólne

Zgodnie z par.66 ust.2 Ustawy budowlanej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie dla określonych klas budynków i innych budowli nie będących budynkami wymagany jest dowód wykonania obliczeń statycznych, który może być wystawiony przez architekta lub inżyniera budowlanego posiadającego co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie planowania konstrukcji nośnych i wpisanego na odpowiednią listę prowadzoną przez Izbę Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zgodnie z par.10 ust.1 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. na listę projektantów- statyków może zostać wpisany na wniosek ten, kto spełnia wymogi wymienione w par.66 ust.2 pkt.1 Ustawy budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego bądź par.66 ust.2 pkt.3 Ustawy budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Dalsze informacje

Lista specjalistów od projektów ppoż. (inżynierów)

Informacje ogólne

Zgodnie z par.66 ust.2 Ustawy budowlanej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie dla określonych przedsięwzięć budowlanych wymagane jest zaświadczenie o spełnianiu wymogów ochrony przeciwpożarowej, które może być wystawione wyłącznie przez osobę uprawnioną do przedkładania planów/ projektów budowlanych, która poświadczyła wymaganą wiedzę z zakresu ochrony ppoż. lub przez inżyniera nadzoru do spraw ppoż. wpisanego na odpowiednią listę prowadzoną przez Izbę Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub odpowiednie listy w innych krajach związkowych.

Dalsze informacje

Lista uprawnionych biegłych nadzoru w zakresie legalizacji maszyn i urządzeń technicznych

Informacje ogólne

Biegli nadzoru sprawdzają oraz poświadczają w zakresie właściwej im dziedziny przestrzegania wymogów budowlanych na zlecenie inwestora lub innego podmiotu odpowiedzialnego zgodnie z ustawą budowlaną, o ile czynności te przewidziane są w Ustawie budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub wynikających z niej przepisów; nie wykonują oni żadnych zwierzchnich zadań w zakresie nadzoru budowlanego.

Kto nie został uznany jako biegły nadzoru w określonej dziedzinie bądź, jeśli to przewidziane, w określonej specjalności, zgodnie z Rozporządzeniem o inżynierach nadzoru i biegłych nadzoru (PPVO M-V) z dnia 10 lipca 2006r., nie ma pozwolenia na używanie tytułu zawodowego „biegły nadzoru” w tej dziedzinie bądź specjalności.

Instytucją właściwą do składania wniosków i wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie biegłego nadzoru jest Izba Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Dalsze informacje

Lista uprawnionych biegłych nadzoru w zakresie prac ziemnych i fundamentów

Informacje ogólne

Biegli nadzoru w zakresie prac ziemnych i fundamentów poświadczają kompletność i prawidłowość danych o gruncie budowlanym w zakresie jego składu, struktury i wpływów geologicznych, jego nośności oraz poczynionych założeń dotyczących posadowienia na nim budowli; nie wykonują oni żadnych zwierzchnich zadań w zakresie nadzoru budowlanego.

Kto nie został uznany jako biegły nadzoru w określonej dziedzinie bądź, jeśli to przewidziane, w określonej specjalności, zgodnie z Rozporządzeniem o inżynierach nadzoru i biegłych nadzoru (PPVO M-V) z dnia 10 lipca 2006r., nie ma pozwolenia na używanie tytułu zawodowego „biegły nadzoru” w tej dziedzinie bądź specjalności.

Instytucją właściwą do składania wniosków i wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie biegłego nadzoru jest Izba Inżynierów Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Dalsze informacje

Lista uprawnionych inżynierów nadzoru ppoż.

Informacje ogólne

Inżynierowie nadzoru wykonują czynności nadzoru w zakresie właściwej im dziedziny na podstawie ustawy budowlanej Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub przepisów wykonawczych wynikających z tej ustawy na zlecenie Urzędu Nadzoru Budowlanego. Kto nie został uznany jako inżynier nadzoru w określonej dziedzinie bądź, jeśli to przewidziane, w określonej specjalności, zgodnie z Rozporządzeniem o inżynierach nadzoru i biegłych nadzoru (PPVO M-V) z dnia 10 lipca 2006r., nie ma pozwolenia na używanie tytułu zawodowego „inżynier nadzoru” w tej dziedzinie bądź specjalności zgodnie z par. 8 niniejszego rozporządzenia.

Urzędem właściwym do składania wniosków i wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie inżyniera nadzoru jest naczelny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dalsze informacje

Wykaz spółek inżynierów

Informacje ogólne

Zgodnie z par.13 ust.1 pkt.2 Ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego (ArchIngG M-V) z dnia 18 listopada 2009r. tytułu zawodowego „inżynier doradca” w imieniu lub wewnątrz danej spółki można używać wyłącznie po wpisaniu tej spółki do specjalnego wykazu prowadzonego przez Izbę Inżynierów (wykaz spółek) lub jeśli spółka jest do tego uprawniona zgodnie z par.14 ustawy o architektach i inżynierach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Poprzez wpisanie do wykazu spółka nie staje się automatycznie członkiem Izby Inżynierów.

Dalsze informacje

Pozostałe wykazy w Meklemburgii

Lista tłumaczy

Informacje ogólne

Zgodnie z par. 1 Ustawy o publicznym ustanowieniu i ogólnym zaprzysiężeniu tłumaczy pisemnych i ustnych (DolmG M-V) z dnia 6 stycznia 1993r., dla czynności tłumaczenia języka obcego i języka migowego w ramach procedur sądowych, urzędowych oraz notarialnych zostają publicznie ustanowieni i ogólnie zaprzysiężeni tłumacze pisemni i ustni dla obszaru kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Za publiczne ustanowienie i ogólne zaprzysiężenie tłumaczy odpowiada Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Rostocku.

Tłumacz pisemny lub ustny jest uprawniony do używania tytułu zawodowego „publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz (wypowiedzi ustnych i tekstów pisanych) dla …(podanie nazwy języka, dla którego został ustanowiony) zgodnie z par.6 ust.3 ustawy DolmG M-V. Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Rostocku prowadzi w formie elektronicznej ogólnodostępną listę publicznie ustanowionych i ogólnie zaprzysiężonych tłumaczy pisemnych i ustnych. Publikowanie danych osobowych tłumaczy na tej internetowej liście wymaga ich wyraźnej zgody zgodnie z par.7 ust.1 pkt.3 ustawy DolmG M-V.

Dalsze informacje

Lista uprawnionych warsztatów legalizacji urządzeń ochrony roślin

Informacje ogólne

Właściciele lub osoby posiadające prawo do używania urządzeń ochrony roślin dla prowadzonych upraw zobowiązani są do przeprowadzania regularnych kontroli tych urządzeń w urzędowo wyznaczonych lub uznanych punktach kontrolnych. Kontrola znajdujących się w użytkowaniu urządzeń ochrony roślin może być przeprowadzona wyłącznie w wyznaczonych urzędowo punktach kontrolnych lub warsztatach kontrolnych uprawnionych przez urzędy.

Dalsze informacje

Spis członków Krajowej Izby Weterynaryjnej

Informacje ogólne

Obowiązkowymi członkami Krajowej Izby Weterynaryjnej są wszyscy lekarze weterynarze wykonujący swój zawód lub posiadający główne miejsce zamieszkania na terenie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Zgodnie z par.10, 11 Ustawy o zawodach leczniczych Meklemburgii-Pomorza Przedniego każdy członek izby zobowiązany jest do zameldowania się i podania potrzebnych danych.

Członkowie izby mogą, oprócz nazwy zawodu, podać inne określenia wskazujące na swoje kwalifikacje w danej dziedzinie, dyscyplinie czy umiejętności ważne dla swojego zawodu.

Dalsze informacje

Spis mierniczych górniczych

Informacje ogólne

Zgodnie z par.64 Ustawy federalnej Prawo górnicze (BbergG) potrzebny dla podziemnego zakładu górniczego plan szybów musi zostać opracowany i uzupełniony przez mierniczego górniczego, którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez właściwy urząd.

Kto w Meklemburgii-Pomorzu Przednim chce wykonywać działalność, która, według ustawy federalnej Prawo górnicze lub wydanego lub utrzymanego na jej podstawie rozporządzenia z mocą ustawy, przeznaczona jest wyłącznie dla mierniczych górniczych, wymaga, zgodnie z par.1 Ustawy o dopuszczeniu do zawodu mierniczego górniczego (MZG M-V) z dnia 6 czerwca 1994r., potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przez Urząd Górniczy Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Dalsze informacje

Spis organów kontroli, nadzoru i certyfikacji

Informacje ogólne

Wyrób budowlany może, zgodnie z par. 4 ust.1 Ustawy o produktach budowlanych (BauPG), zostać wprowadzony do obrotu i sprzedawany na wolnym rynku, wyłącznie jeśli zgodnie z par. 5 posiada właściwości użytkowe, na podstawie par. 8 posiada udokumentowaną ocenę zgodności z dyrektywą i jest oznakowany zgodnie z par. 12 ust. 1. znakiem CE.
W celu zagwarantowania właściwej produkcji wyrobów budowlanych może być dodatkowo wymagane włączenie organów kontrolnych, nadzorczych i certyfikujących (tzw. Jednostki Notyfikowanej). Jednostki Notyfikowane muszą zostać akredytowane zgodnie z Ustawą budowlaną lub Ustawą o produktach budowlanych. Jako niezależna strona trzecia jednostki te, za porozumieniem na szczeblu krajowym, przeprowadzają pierwszą kontrolę, dokonują niezależnego nadzoru oraz wystawiają certyfikaty dla produktów.

Na szczeblu europejskim mogą one ponadto w celu oceny zgodności z dyrektywą przeprowadzić wyrywkową kontrolę, pierwsze badanie techniczne wyrobu, własną wewnętrzną kontrolę produkcji oraz certyfikatów. Jednostki Notyfikowane są wyznaczane przez poszczególne kraje związkowe, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odbywa się to zgodnie z par. 25 Ustawy budowlanej (LBauO M-V).

Dalsze informacje